Werkwijze

Om in aanmerking te komen voor een plek binnen onze organisatie heeft de client veelal een keukentafelgesprek gehad met een medewerker van de afdeling WMO (gemeente) waarbij een indicatie voor Beschermd Wonen/Beschermd Thuis is afgegeven. De gemeente stelt hierna een zorgleefplan op met doelen waaraan de client met hulp van de zorgaanstelling gaat werken. De Eekhoorn verwerkt deze doelen in een persoonlijk ondersteuningsplan waarbij samen met de client wordt besproken hoe en op welke manier er aan de doelen gewerkt gaat worden. De Eekhoorn werkt bijzonder vraaggericht. Binnen onze begeleidingsstijl maken we gebruik van de methode “Triple-C” Deze methode richt zich niet op het probleemgedrag zelf, maar op het creëren van een menswaardige omgeving. Er wordt binnen deze methode uitgegaan van de opvatting dat gedragsproblemen bij mensen vaak een gevolg is van stress en spanningen die zij ervaren. De methode richt zich niet op het controleren of beheersen van het problematisch gedrag, maar op het wegnemen van de factoren die de stress veroorzaken.


De kunst binnen het begeleiden van jongeren is dan ook om op zoek te gaan naar de oorzaak van het probleemgedrag welke hebben geleidt tot stress, helpen prikkels te vermijden die leiden tot stress en/of het verrichten van interventies welke stress-reducerend werken.
De belangrijkste pijlers hierbij zijn:

Het bieden van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie
Het hebben van een betekenisvolle daginvulling
Het accent ligt niet op het problematische gedrag.

Triple-C vormt de basis van onze begeleidingsstijl, waarbij onze ervaring is dat ernstige gedragsproblemen uiteindelijk verbleken, of minder frequent voorkomen.

Naast deze begeleidingsstijl met bijbehorende interventies hanteren we motiverende gesprekstechnieken en richten we ons op ego-versterking en ontwikkeling van de jongeren.


Zelfredzaamheid Matrix

Bij de intake wordt er samen met de jongere een lijst ingevuld (de zogenaamde zelfredzaamheid matrix) waarmee in kaart wordt gebracht op welke levensgebieden ondersteuning nodig is, met een exacte beschrijving van de hiervoor te ontwikkelen  vaardigheden. Vanuit deze lijst wordt het ondersteuningsplan opgesteld, vertaald in concrete doelen. Tijdens de jaarlijkse voortgangsbespreking wordt deze lijst opnieuw ingevuld, waardoor inzichtelijk wordt welke vaardigheden inmiddels zijn verworven en welke vaardigheden nog ondersteuning behoeven. Het streven is om elke jongere te begeleiden naar een zo hoog mogelijke mate van zelfredzaamheid.

Ontwerp "De Eekhoorn 2020"

De Eekhoorn kantoor
Rembrandtplein 6
5854 EM Bergen (L)

De Eekhoorn postadres
Op de paal 3
5854 PV Bergen (L)

06-46188801   (Tjerk Kingma)
06-46236660 (Cathelijne Beijersbergen)

gezinshuisdeeekhoorn@gmail.com

Cliënt tevredenheidsonderzoek


2018     8,7
2019     8,7

2020     8,7