Informatie

“De Eekhoorn” is in 2011 als gezinshuis voor jongeren met een beperking opgericht door Tjerk Kingma (1970) en Cathelijne Beijersbergen van Henegouwen (1972).  Beiden zijn gediplomeerd hulpverlener met een lange werkervaring binnen verschillende GGZ instellingen. De motivatie om een eigen gezinshuis op te richten was gelegen in hun wens om jongeren een prettige, veilige leefomgeving te bieden waarbij de hulpvraag van de jongere echt centraal staat.  Daarnaast zijn ze overtuigd van de meerwaarde van vermaatschappelijking van de zorg en zelfregulatie van de jongere. Dit gedachtengoed vormde het belangrijkste uitgangspunt binnen de oprichting van de Eekhoorn. De huizen van de Eekhoorn zijn in gewone woonwijken gelegen en jongeren worden door ons gezien als volwaardig lid van de samenleving. Binnen de begeleiding wordt er dan ook naar gestreefd om jongeren zoveel als mogelijk deel te laten nemen aan een regulier arbeid -of scholing aanbod.


De Eekhoorn kent drie vormen van woonbegeleiding;

1. Wonen binnen de groepswoning van de Eekhoorn, locatie Bergen (L). Op deze locatie wonen maximaal 3 cliënten. De begeleiding is intensief aanwezig en 24 uur per dag bereikbaar. Het wonen binnen de groepswoning heeft in principe een tijdelijk karakter, daar het streven is om deze cliënten naar een zelfstandige woning te begeleiden. In enkele gevallen is deze vorm van woonbegeleiding langdurig mogelijk, bijvoorbeeld indien zelfstandige wonen (nog) tot overvraging van de client leidt.


2. Zelfstandige woonbegeleiding; cliënten verblijven in hun eigen woning of wonen in een door de Eekhoorn gefaciliteerd zelfstandig appartement. De begeleiding vindt aan huis op afgesproken tijden plaats. De frequentie van de begeleiding wordt individueel bepaald en afgestemd op de behoefte van de cliënt. De beschikbare uren liggen echter niet vast, daar er altijd (24/7) een beroep kan worden gedaan op de begeleiding. (24 uurs nabijheid).


3. Begeleiding Individueel; cliënten wonen in een eigen woning en ontvangen een door de gemeente vooraf bepaald aantal begeleidingsuren per week. De hulpbehoefte is laag en de zelfstandigheid is dermate hoog dat er buiten deze tijden geen zorgbehoefte is. Begeleiding Individueel is daarmee specifiek bedoeld voor cliënten met een tijdelijke WMO- indicatie.


"Wij willen dat onze jongeren dezelfde vrijheden en kansen krijgen als ieder ander in onze samenleving. De wereld om hen heen maken wij overzichtelijker en veiliger. Als maatschappij hoef je maar een beetje te veranderen, de rest doen zij zelf. Wij zijn alvast begonnen!"